Módosulhatnak a sporttal kapcsolatos jogszabályok

A T/7378 számú, tegnap benyújtott törvényjavaslat – többek között – módosítani kívánja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. számú törvényt (“Szerencsejáték-törvény“), valamint a sportról szóló 2004. évi I. számú törvényt (“Sporttörvény“) a sporttal kapcsolatos vagyoni értékű jogokkal összefüggésben. Jelen posztban bemutatom a javasolt módosításokat és azt is, hogy azokra feltehetően miért van szükség.

A Szerencsejáték-törvény javasolt módosítása

A Szerencsejáték-törvény módosítására vonatkozó javaslat a sorsolásos játékok, a fogadások és a távszerencsejátékok játékadójának megállapítására és levonására tartalmaz rendelkezéseket, tekintettel a Sporttörvényben írt, az online és egyéb sportfogadási jogok mint vagyoni értékű jogok  sportszövetségek általi hasznosítására.

A játékadó megállapítása és levonása a javaslat szerint az alábbiak szerint történik:

 1. A szerencsejáték-szervező – tehát a Szerencsejáték Zrt. – kiszámítja a sorsolásos játékok, a fogadások és a távszerencsejáték számított tárgyhavi játékadóját a Szerencsejáték-törvényben foglaltak szerint.
 2. A számított tárgyhavi játékadó alapján a Szerencsejáték Zrt. szerencsejátékonként kiszámítja a külön jogszabályokban – azaz esetünkben a Sporttörvény 56. § (2) bekezdésében[1] – foglalt sorsolásos játékok, fogadások és távszerencsejáték játékadójának célhoz kötött felhasználására vonatkozó előírások szerinti tárgyhavi összegét, azaz a tárgyhavi célhoz kötött felhasználású tételeket.
 3. Ezután a Szerencsejáték Zrt. a számított tárgyhavi játékadó és a tárgyhavi célhoz kötött felhasználású tételek különbözetét szerencsejátékonként megállapítja.
 4. Pozitív különbözet esetén a Szerencsejáték Zrt. a pozitív különbözetből levonhatja a Sporttörvényben foglalt vagyoni értékű jog hasznosítására vonatkozó szerződésben az általa a vagyoni értékű jog hasznosítása fejében fizetett ellenérték időarányos összegének szerencsejátékonként a pozitív különbözet összege szerint arányosított részét. Ez lesz a fizetendő tárgyhavi játékadó.
 5. Ha adott esetben a 4. pontban foglalt időarányos összeg nem vagy csak részben vonható le, a levonandó összeg később az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül a játékadóval szemben elszámolható marad.

Miért lehet szükség a Szerencsejáték-törvény javasolt módosítására?

A javaslat indokolása szerint a fenti pontosított jogszabályhely célja, hogy a Szerencsejáték Zrt. a Sporttörvény szerint a vagyoni értékű jogok hasznosítására kötött szerződés ellenértékét a sorsolásos és fogadási játékok, valamint a távszerencsejáték játékadójából az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül levonhassa, illetve hogy ez a levonás kötött felhasználású tételekre ne bírjon kihatással. Emellett a játékonkénti arányosítás a játékadó bevételek költségvetési nyilvántartását is lehetővé teszi.

Korábbi bejegyzésemben utaltam rá, hogy a sportfogadási jogok hasznosítására a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Szerencsejáték Zrt. idén tavasszal kötött szerződést. A Szerencsejáték-törvény fent javasolt módosítása minden bizonnyal az e szerződés gyakorlati teljesítése során felmerült kérdéseket kívánja rendezni.

A Sporttörvény javasolt módosítása

A törvényjavaslat pontosítani kívánja a Sporttörvényben foglalt vagyoni értékű jogok fogalmát az alábbiak szerint (a jelenleg hatályos szöveg javasolt módosítását aláhúzva és dőlten jelöltem):

“36. § (1) A sporttevékenység, illetve a sportversenyek (mérkőzések) televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus-digitális technikákkal (pl. internet) történő közvetítésének, rögzítésének és ezek kereskedelmi célú hasznosításának – beleértve a reklám és marketingjogokat isengedélyezése, továbbá a versenyrendszer (bajnokság) kiírása, szervezése, lebonyolítása vagyoni értékű jogot képez.”

Miért lehet szükség a Sporttörvény javasolt módosítására?

Az indokolás szerint a kiegészítéssel egyértelművé válik, hogy a reklám- és marketing jogok – a közvetítési jogokhoz, valamint, egyébként az online sportfogadási jogok engedélyezését is magában foglaló versenyszervezési joghoz hasonlóan – vagyoni értékű jogot képeznek. Ebből pedig az következik, hogy a Sporttörvényben foglaltak szerint a reklám- és marketingjogokat – a versenyrendszer kiírásának, szervezésének és lebonyolításának keretei között – a sportszövetségek a sportolóktól és a sportszervezetektől, mint jogtulajdonosoktól kollektív értékesítésre elvonhatják.

A Sporttörvény fenti javasolt módosítása üdvözítő, hiszen a “reklám- vagy marketing jogok” a gyakorlatban mindig is vagyoni értékű jognak minősültek, és a sportolók, sportszervezetek és sportszövetségek – például a Magyar Labdarúgó Szövetség – már régóta éltek ezek hasznosításának lehetőségével. Bizonytalansághoz csak az vezethet, hogy egyébként a Sporttörvény nem definiálja a “reklám- vagy marketing jogokat”. Tekintetbe véve a Sporttörvény kereskedelmi szerződésekre vonatkozó, esetünkben is érintett fejezetében szabályozott szponzorálási és arculat-átviteli szerződéseket, továbbá a gyakorlatot is, a  “reklám- vagy marketing jogok” a sportoló sporttevékenységével, illetve a tág értelemben vett sportszervezetek sporttal kapcsolatos tevékenységével összefüggő imázs jogokat, így különösen a sportoló nevét, képmását, hangját, nyilvános megjelenését, valamint a sportszervezetek nevét, jelvényét és más eszmei javait foglalhatják magukban.

A vagyoni értékű jogok definíciójához kapcsolódó jogkérdésekről részletesen a Magyar Jog 2012/6. számában írtam “A sporttevékenységgel összefüggő vagyoni érékű jogok jogtulajdonosi és értékesítési kérdései” címmel. Ekkor a Sporttörvény 36. § (2) bekezdésének kiegészítését javasoltam az alábbiak szerint (a jelenleg hatályos szöveg általam javasolt módosítását aláhúzva és dőlten jelöltem):

“36. § (2) A közvetítések engedélyezésének vagyoni értékű jogaival kapcsolatos szabályokat megfelelően alkalmazni kell a sporttevékenységgel kapcsolatos más vagyoni értékű jogokra is. A 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül sporttevékenységgel kapcsolatos más vagyoni értékű jognak minősülnek a sportoló, a sportszervezet, a sportszövetség és a sportköztestület sporttevékenységéhez kapcsolódó immateriális javak, így különösen a sportoló nyilvános megjelenése, képmása, hangja, valamint a sportoló, a sportszervezet, a sportszövetség és a sportköztestület neve, jelvénye, jó hírneve és más eszmei javai.”

Egy, a fentihez hasonló Sporttörvény-módosítás még világosabban definiálhatná a vagyoni értékű jogokat.

A törvényjavaslat által indítványozott egyéb módosítások

A teljesség kedvéért megemlítem, hogy a fentieken kívül a törvényjavaslat módosítani kívánja

 • a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt és a Sporttörvényt a TAO-támogatásokkal összefüggésben (többek között bevezetné az előzetes támogatói szándéknyilatkozat intézményét); és
 • s Sporttörvényt a nevezési jogra vonatkozó előírások pontosításával.

Módosult a doppingellenes kormányrendelet

A fenti törvényjavaslat mellett a tegnap kihirdetett 334/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet november 18. napjától módosította a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletet. A módosítás szerint a doppingellenőrzés és a doppingellenes tevékenység során a HUNADO Szabályzat és a nemzetközi követelmények alapján kell eljárni, míg a rendeletben nem szabályozott kérdésekben és értelmezésbeli különbség esetén a HUNADO Szabályzat az irányadó.

_______________________

[1] “56. § (2) a sorsolásos szerencsejátékok játékadójának tizenkét százalékát, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékát, a távszerencsejáték játékadóját, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint a sport – a bukmékeri rendszerű fogadások, a sportfogadás (TOTÓ) és a távszerencsejáték játékadója tekintetében a Magyar Labdarúgó Szövetség útján a labdarúgás – támogatására kell felhasználni.”

Advertisements

A Daily Fantasy Sports jogi hátteréről – Legal aspects of Daily Fantasy Sports

[Please scroll down for the English version]

A Daily Fantasy Sports (“DFS”) – magyarul kb. “naponta játszható fantáziajátékok” – az utóbbi években egyre inkább elterjedőben vannak elsősorban az USA-ban és az Egyesült Királyságban. A DFS-sal foglalkozó vezető hírportálok szerint a DFS játékok hamarosan világszerte – így Európában is mindenhol – rendkívül népszerűek lesznek. Jelen posztban bemutatom a DFS játékok lényegét és a működésükhöz kapcsolódó legfontosabb jogkérdéseket.

Mi a DFS?

Az online működő DFS lényege, hogy a versenyző egy létező sportbajnokság (pl. NBA, NFL, Premier League) játékosaiból egy fantázia csapatot állít össze az érintett DFS játék meghatározott szabályai alapján. A játék során a versenyző csapata a fantázia csapatba választott játékosok valós, pályán mutatott teljesítményéből összeállított statisztikái alapján pontokat gyűjt, azaz a fantázia csapat összpontszámát az egyes játékosok valós teljesítménye határozza meg. A nyertes a versenyzők közül az, akinek a fantázia csapata a legtöbb pontot gyűjti. A DFS két fő szempontból különböznek a korábban ismert, “tradicionális” fantáziajátékoktól:

 • A versenyzők nem egy teljes idényen keresztül versenyeznek egymással, hanem csak egy adott játéknapon, napon vagy hétvégén, azaz egy verseny akár pár óra alatt is lezajlik.
 • A DFS játékok legtöbbje meghatározott belépési pénzösszeg megfizetésével játszható és a legjobb versenyzők meghatározott pénzösszegeket nyerhetnek.

A legismertebb és legnépszerűbb DFS játékok az USA-ban érhetők el, azonban már kezdnek átgyűrűzni Európába is, elsősorban az Egyesült Királyságba.

A DFS-hez kapcsolódó legfontosabb jogkérdések

Egy DFS játék elindításakor jogi szempontból több körülményt érdemes figyelembe venni és mérlegelni. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:

 • A versenyszervezővel való együttműködés: A DFS játék szolgáltatójának mindenekelőtt a játékportfóliójába tartozó versenyrendszerek, bajnokságok DFS játék céljára való felhasználására jogosultnak kell lennie. Az erre vonatkozó engedélyt a versenyrendszer szervezőjétől szükséges beszerezni. A versenyrendszer szervezője a legtöbb esetben az érintett sportszövetség. A felhasználás engedélyezésére irányuló szerződésben a felhasználás módjára irányuló előírások mellett érdemes figyelni arra is, hogy a felhasználást engedélyező versenyszervező az általa szervezett versenyrendszer(ek)ben résztvevő sportszervezetek és sportolók nevének, teljesítménynek, képmásának, jelvényeinek hasznosítására megfelelően jogosult legyen (erről általában a sportszövetségek szabályzatai és a sportszerződések tartalmaznak előírásokat). Továbbá a felhasználási szerződésben arról is ajánlott rendelkezni, hogy egy érintett játékost vagy csapatot milyen formában, hányszor lehet megjeleníteni a DFS játékban, hogy az a játékos vagy csapat imázsának használatával vagy a kapcsolódó marketingszerződésekkel összhangban történjen.
 • A statisztikai adatok biztosítása: A DFS játék szolgáltatójának a DFS játék alapjául szolgáló statisztikát biztosító társasággal kötendő szerződés során a statisztikai adatok továbbítására és felhasználására vonatkozó rendelkezések megfelelő szerződéses szabályozása mellett érdemes meggyőződnie arról is, hogy a társaság az érintett DFS játék versenyszervezőjével kötött megállapodás alapján milyen statisztikákat készíthet és ezeket a DFS játék szolgáltatójának hogyan adhatja tovább.
 • Szabályozási (szerencsejáték) kérdések: A DFS játék szabályozási háttere vonatkozásában először is azt szükséges megvizsgálni, hogy a DFS játék szerencsejátéknak minősül-e azon ország jogszabályai szerint, amely fogyasztói részére a DFS játék elérhetővé válik. Általánosságban egy DFS játék akkor nem minősül szerencsejátéknak, ha a versenyzők képességei inkább meghatározzák a DFS játék végeredményét, mint maga a szerencse. Ez kiemelten fontos kérdés, hiszen amennyiben szerencsejátékról van szó, a DFS játék szolgáltatójának a szükséges hatósági engedélyeket be kell szereznie, valamint működése során több, szerencsejáték-üzemeltetésre vonatkozó jogszabályt (például adózás, játékosok életkorának ellenőrzése, pénzmosási szabályok) be kell tartania. (Az USA-ban például az irányadó jogszabály nem mondja ki kifejezetten, hogy a DFS játékok nem minősülnek szerencsejátéknak, de nem is tiltja azokat.) Összességében a határmezsgye a szerencsejátéknak minősülő és annak nem minősülő játék között igen keskeny, ez a jogkérdés tulajdonképpen esetről-esetre az érintett DFS játék konkrét szabályainak ismeretében ítélhető meg. Üzleti szempontból gazdaságosabb, jogi szempontból biztonságosabb megoldás lehet, ha a DFS játék szolgáltatója együttműködik távszerencsejáték üzemeltetésére már engedéllyel rendelkező szolgáltatóval. Ebben az esetben azonban érdemes pontosan megvizsgálni, hogy az együttműködő szolgáltató engedélye lehetővé teszi-e DFS játék üzemeltetését is, és maga az együttműködés milyen kockázattal jár a DFS játék szolgáltatója számára (például ha a partner engedélye lejár, visszavonásra kerül vagy arról később kiderül, hogy az nem alkalmas DFS játék működtetésére).
 • A működéshez kapcsolódó egyéb kérdések: A DFS szolgáltatójának – adott esetben a szerencsejáték üzemeltetéséhez kapcsolódó kötelezettségeken túl –  további követelményeket is érdemes figyelembe vennie. Ilyen például a versenyzők személyes adatainak és személyiségi jogainak kezelése és továbbítása, a direktmarketing lehetőségei, a DFS játékhoz kapcsolódó szerzői jogi jogkérdések kezelése, továbbá az ÁSZF irányadó jogszabályokkal való összhangba hozása.

________________________________________________________________________

Daily Fantasy Sports (“DFS”) have recently become very popular both in the US and the UK. According to market reports the “DFS fever” will spread accross Europe sooner than later. In the above Hungarian version of the article I have provided insight into the most intriguing legal issues of launching a DFS game. These issues include (i) the content of the licensing agreement to be concluded with the rights holder of the underlying sports competition; (ii) content of the agreement with the data management company who is providing live data; (iii) regulatory issues in particular if the DFS game at hand constitutes a game of chance instead of being a game of skill; (iv) further issues such as data protection, image rights of participants, copyright and GTC.

Az MLSZ szerződést köt a sportfogadási jogok hasznosítására / Hungarian FA to exploit the sports betting rights

[Please scroll down for the English version]

Tegnap sajtótájékoztatón jelentette be Csányi Sándor a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke, hogy az MLSZ a Szerencsejáték Zrt.-vel szerződést köt a labdarúgás sportfogadási jogainak hasznosítására. Az elfogadott MLSZ szabályzatban jogi szempontból nem teljesen világos az online sportfogadási jogok helyzete. A jövőben az MLSZ már nemcsak jogszabályi alapon játékadó formájában részesül a szerencsejáték bevételekből, hanem a megkötendő kereskedelmi szerződésben foglaltak szerint is. A szerződés lehetőséget teremthet további bevételek elérésére és hozzájárulhat a sportfogadási csalások megelőzéséhez is. Az alábbiakban a kapcsolódó jogszabályi hátteret mutatom be.

Az MLSZ elnökségének határozata a sportfogadási jogok hasznosításáról

Az MLSZ elnöksége ELN-32/2015. (04.14) számú határozatával hozzájárult, hogy “az MLSZ a Szerencsejáték Zrt.-vel a labdarúgáshoz fűződő sportfogadási jogok hasznosítása érdekében 2021. június 30-ig terjedő határozott időre szerződést kössön és felhatalmazza az MLSZ Elnökét és Főtitkárát, hogy a Szerencsejáték Zrt-vel a sportfogadási jogok hasznosítására vonatkozó szerződés részleteit megtárgyalja és a szerződést az MLSZ képviseletében aláírja.” Ezért e célból az MLSZ az általa kiírt versenyrendszerekben résztvevő sportszervezeteknek az MLSZ által kiírt versenyrendszerekben rendezett mérkőzéseihez fűződő sportfogadási jogait a szóban forgó határozattal 2021. június 30-ig terjedő időszakra magához vonta, és erről szabályzatot is alkotott (az elnökségi határozatot lásd a dokumentum harmadik, míg a szabályzatot a negyedik oldalán).

Az MLSZ elnökségi határozata és szabályzata a Sporttörvény tükrében

A Sporttörvény kifejezetten csak a 36. § (5) bekezdésében rendelkezik a sportfogadási jogokról és itt is csak azok egyik szeletéről, a versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett versenyekkel, mérkőzésekkel kapcsolatos online fogadások engedélyezéséről. E vagyoni értékű jog a Sporttörvény szerint az MLSZ-t, mint sportszövetséget illeti meg. Egyebekben minden további vagyon értékű jog – köztük a nem online sportfogadási jogok (a Szerencsejáték Zrt.-vel kötendő szerződés esetében elsősorban a TOTÓ, Góltotó és Tippmix) – engedélyezése a sportolót illeti meg, azonban ha a sportoló a sportszervezettel tagsági vagy szerződéses jogviszonyba kerül, a vagyoni értékű jogai a Sporttörvény erejénél fogva automatikusan a sportszervezetet illetik meg (Sporttörvény 36. § (4) bekezdés). A sportszövetség – esetünkben az MLSZ – jogosult arra, hogy az általa kiírt és szervezett versenyrendszerre nézve szabályzatban rendelkezzen arról, hogy a sportszervezetek, mint tagjai egyes vagyoni értékű jogait – pl. a nem online sportfogadási jogokat – hasznosításra meghatározott időre magához vonja. Ebben az esetben a felhasználóval – itt a tervek szerint a Szerencsejáték Zrt.-vel – az értékesítésre irányuló szerződést az MLSZ köti meg. Ekkor az MLSZ köteles az egyes sportszervezetek részére a Szerencsejáték Zrt.-től befolyt ellenérték továbbítására meghatározott szempontok (pl. eredmények, nézettség) alapján egy, az MLSZ költségeit fedező átalánydíj  levonása után (lásd a Sporttörvény 37. § (1)-(3) bekezdéseit).

Az MLSZ elnökségi határozta a “labdarúgáshoz fűződő sportfogadási jogokról” beszél, azonban az MLSZ sportfogadási jogokkal kapcsolatban elfogadott szabályzata csak a sportszervezetektől elvont sportfogadási jogokról rendelkezik, az MLSZ-t, mint jogtulajdonost megillető online sportfogadási jogokról kimondottan nem (bár megemlíti, hogy a Sporttörvény 36. § “(5) bekezdésben szabályozott jogok a szakszövetséget, jelen esetben az MLSZ-t illetik”). Így a szabályzat – különösen figyelembe véve a Sporttörvény fentebb bemutatott rendelkezéseit – kissé elnagyoltan és nem világosan rendezi az online fogadási jogok helyzetét. A kérdés tehát az, hogy vajon az MLSZ és a Szerencsejáték Zrt. közötti szerződés az online sportfogadási jogok hasznosítására is kiterjed-e? A válasz valószínűleg igen, hiszen egyrészt az elnökségi határozat a “labdarúgáshoz fűződő sportfogadási jogok”-ról mint egészről beszél, másrészt a külföldi – elsősorban a francia és lengyel példa alapján – a fogadási jogok közül az online jogok bírnak a legnagyobb értékkel. Ezért ha a Szerencsejáték Zrt.-vel megkötendő szerződés az online sportfogadási jogokat is érinteni fogja – mivel tehát a Sporttörvény 37. § (1)-(3) bekezdéseinek előírásai csak a sportszervezetektől elvont, nem online sportfogadási jogokra vonatkoznak – az MLSZ-nek

 • külön szabályzatot szükséges alkotnia az online sportfogadási jogok hasznosításáról és az ebből származó bevétel felhasználásáról és elosztásáról; vagy
 • a már elfogadott szabályzatban kifejezetten utalnia kellene arra, hogy a szabályzat az online sportfogadási jogokat is érinti és azok hasznosítására a nem online sportfogadási jogok értékesítését szabályzó előírások vonatkoznak.

A fentiek alapján elfogadott vagy kiegészített szabályzat valamennyi érintett – elsősorban a sportszervezetek és a sportolók – számára teljesebb transzparenciát, valamint jogi szempontból is tisztább megközelítést jelentene.

Egyébként jelenleg – ahogy erről több korábbi bejegyzésemben is írtam itt és itt – a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett online portálon (TippmixPro) rendszeresen szerepelnek magyar bajnoki mérkőzések is.  A Sporttörvény fent írt 36. § (5) bekezdése alapján elviekben minden, az MLSZ mérkőzésére, versenyére irányuló online sportfogadás kizárólag az MLSZ hozzájárulása alapján kínálható és ezért az engedélyezésért az MLSZ ellentételezést is követelhet a mérkőzéseket fogadási ajánlatában szerepeltető Szerencsejáték Zrt.-től. A megkötendő szerződés – amennyiben kiterjed az online jogokra is – tulajdonképpen a jelenlegi helyzetet tisztázza.

A Sporttörvény rendelkezései a játékadóról

A Sporttörvény jelenleg is hatályos előírásai (56. § (2) bekezdése) szerint (“a sorsolásos szerencsejátékok játékadójának tizenkét százalékát, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékát, a távszerencsejáték játékadóját, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint a sport – a bukmékeri rendszerű fogadások, a sportfogadás (TOTÓ) és a távszerencsejáték játékadója tekintetében a Magyar Labdarúgó Szövetség útján a labdarúgás – támogatására kell felhasználni“) az MLSZ a Szerencsejáték Zrt. által kínált szerencsejátékok adójából már jogszabályi alapon is részesedik. Ezért a játékadó formájában jelenleg is kapott összegeket egészíti majd ki a Szerencsejáték Zrt.-vel megkötendő, fent részletezett kereskedelmi alapú megállapodás is.

Szerződéstechnikai szempontból érdekes lesz, hogy az MLSZ és a Szerencsejáték Zrt. milyen módon veszi ezt figyelembe a megállapodás megkötésekor, különösen a szolgáltatás ellenszolgáltatás értéknek és a vonatkozó rendelkezések meghatározásakor (például, hogy az MLSZ részére juttatott játékadó összege befolyással van-e a kereskedelmi szerződés alapján a Szerencsejáték Zrt. által fizetett jogdíjra).

Egyébként a szerződés szerinti kereskedelmi alapú bevétel fő előnye a közvetett, törvényben előírt játékadó formájában biztosított támogatással szemben az, hogy a szerződés alapján befolyt bevételt az elsősorban érintett, vállalkozásoknak minősülő hivatásos labdarúgó klubok saját bevételükként bármilyen módon felhasználhatják, míg a játékadóból nyújtott közvetett támogatás különösen a Sporttörvény 57. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt tényállások (pl. csődeljárás) esetén az érintett sportszövetség vagy sportszervezet részére nem nyújtható, illetve az EU-s állami támogatásra vonatkozó szabályok figyelembe vételével adott esetben tiltott állami támogatásnak is minősülhet.

Az szerződés további lehetséges előnyei az MLSZ számára

Ha az MLSZ-nek van ilyen irányú szándéka, a Szerencsejáték Zrt.-vel kötendő szerződés további előnyökkel is járhat az MLSZ számára. Egyrészt a szerződés elősegítheti a fogadási csalások megelőzését és leküzdését és ezáltal hozzájárulhat a magyar labdarúgás integritásának és eladhatóságának további megőrzéséhez. Így a szerződés adott esetben lehetővé teheti a tárgyát képező labdarúgó mérkőzésekre érkező fogadási ajánlatok könnyebb és átláthatóbb ellenőrzését, az MLSZ és a Szerencsejáték Zrt. közötti kommunikáció megkönnyítését és a gyanús fogadások megelőzését vagy felderítését. Másrészt az MLSZ mérkőzéseinek, versenyeinek megfelelő minőségű – pl. az MLSZ TV-n keresztül történő – online közvetítésével összekapcsolt valós idejű fogadási lehetőségek együttes kínálata a TippmixPro oldalon további bevételi lehetőségeket jelenthetne a hazai labdarúgás számára.

Összefoglalás

Az MLSZ a magyar sportszövetségek közül üdvözítő módon elsőként döntött úgy, hogy kereskedelmi szerződés keretében hasznosítja a sportfogadási jogokat. Jogi szempontból javasolt az online sportfogadási jog hasznosításának egyértelmű rendezése az MLSZ szabályzatában. A szerződés megkötése során fontos szempont, hogy az MLSZ és a Szerencsejáték Zrt. miként veszi figyelembe azt, hogy az MLSZ a játékadó formájában már részesül a sportfogadási bevételekből. Emellett a megállapodás az MLSZ számára további bevételi lehetőségeket is rejthet magában, valamint hozzájárulhat a fogadási csalások megelőzéséhez is.
____________________________________________________________________________

Please see the summary of the above Hungarian text in English below:

Sándor Csányi, the president of the Hungarian Football Association (MLSZ), told at a press conference yesterday that the MLSZ is going to enter into an agreement with Szerencsejáték Zrt., the stated-owned gambling operator, on the exploitation of sports betting rights.

(i) In order to do so the MLSZ adopted regulations on the exploitation of the betting rights to football. It is unclear however whether the regulations also cover the exploitation of online betting rights. If yes, the amendment of the adopted regulations is recommended in order to achieve clarity and transparency.

(ii) In form of the gaming tax, MLSZ already receives revenue from betting rights on a regular basis. Therefore, it will be interesting to see if the commercial agreement with Szerencsejáték Zrt. sets out some provisions on how the revenue from gaming tax may affect the consideration to be paid by Szerencsejáték Zrt. It is clear however that the statutory requirements on the provision of gaming tax do not apply to the commercial revenue received under the agreement with Szerencsejáték Zrt. Also, the income generated through the commercial agreement could exclusively be spent for professional football whereas the statutory contributions might constitute state aid.

(iii) The agreement with Szerencsejáték Zrt. could contribute to prevent match fixing and generate additional revenue for MLSZ, if the online media rights were to be combined with real time betting opportunities on the website of Szerencsejáték Zrt.

Az online sportfogadási jogok engedélyezésére irányuló szerződésekről / Agreements on the licensing of online sports betting rights

[Please scroll down for the English verison]

Az alábbi bejegyzés az online sportfogadások engedélyezésének hazai jogi helyzetét mutatja be különös tekintettel ezen (i) jogosultság jogszabályi hátterére; (ii) a kapcsolódó gyakorlatra; (iii) az ilyen szerződések esetleges előnyeire; és (iv) a vonatkozó potenciális versenyjogi kérdésekre.

Az online sportfogadás engedélyezése mint vagyoni értékű jog

A Sporttörvény 2012. január 1-jével a sportszövetségeket mint jogtulajdonosokat megillető – a versenyszervezési jog részét képező – vagyoni értékű jogként ismerte el a válogatott keretek mérkőzéseihez (versenyeihez), valamint a versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett versenyekhez, mérkőzésekhez kapcsolódó online sportfogadások engedélyezését. Ezen sui generis jellegű jogosultság alapján elviekben minden, a sportszövetség mérkőzésére, versenyére irányuló online sportfogadás kizárólag az érintett sportszövetség engedélye alapján kínálható és az engedélyezésért a sportszövetség ellentételezést is követelhetne a mérkőzéseket, versenyeket fogadási ajánlatában szerepeltető online szerencsejáték-szolgáltatótól.[1]

Az online sportfogadások engedélyezésére irányuló szerződések a gyakorlatban

A hazai gyakorlatban az online sportfogadások engedélyezése mint jogosultság egyelőre kihasználatlan a sportszövetségek részéréről, azaz ilyen jellegű szerződésekkel és az ezekből származó bevételekkel egyelőre tudomásom szerint nem találkozhatunk. Ennek okai minden bizonnyal a jelenlegi egyéb jogi keretszabályozásra és a piaci viszonyokra vezethetők vissza.

Egyrészről – bár a Szerencsejáték-törvény korábbi módosításával elviekben megnyílt az út további szolgáltatók előtt is – hazánk területén jelenleg csak a Szerencsejáték Zrt. rendelkezik engedéllyel online, valós idejű sportfogadási platform üzemeltetésére (a Szerencsejáték Zrt. oldala a www.tippmixpro.hu 2013. május 21. napján indult el). Egyébként a jelenlegi törvényi szabályozás ellenére magyarországi engedély nélkül számos külföldön letelepedett szerencsejáték-szervező kínál online sportfogadást – több esetben magyar nyelven is – hazánkban, ajánlatukban több magyar labdarúgó mérkőzést is szerepeltetve.[2] Másrészről valószínűsíthető, hogy a sportszövetségeknek – elsősorban az ezen a téren leginkább érintett MLSZ-nek és klubjainak – előnyös az online szerencsejáték-szolgáltatók kínálatában való egyszerű, ellenérték nélküli megjelenés, hiszen ez önmagában további megjelenési és reklámfelületet biztosít a hazai sportágaknak, sportszervezeteknek. Erre enged következtetni az a tény is, hogy a hazai első osztályú labdarúgó klubok képviseletében az MLSZ NB 1-es Bizottságának elnöke, George F. Hemingway által az ezen a téren kezdeményezett törekvés is „elhalt”.[3]

Egyébként szakértők szerint a hazai labdarúgó mérkőzésekre tett online fogadási ajánlatok jelenleg az összes fogadásnak csupán töredékét teszik ki, így az ebből elért bevétel összege is elenyésző. Ezekre tekintettel elmondható, hogy az online sportfogadási jogok piaci helyzete hasonló több hazai sportág közvetítési jogaihoz, ahol a legtöbb jogért a közvetítő-szolgáltatók nem vagy nem piaci értéket fizetnek, ugyanis a sportkluboknak, sportszövetségeknek nagyobb érdeke fűződik a képernyőre kerüléshez, mintsem a médiaszolgáltatóknak a közvetítési jogok megszerzéséhez.

Az online sportfogadások engedélyezésére irányuló szerződések gyakorlati előnyei

Az esetlegesen a jövőben megkötendő online sportfogadások engedélyezésére irányuló szerződések – az újabb bevételi forrás lehetősége mellett – számos további előnyt is jelenthetnek a sportszövetségek részére. Egyrészt e szerződések – különösen a labdarúgásban – elősegíthetik a fogadási csalások megelőzését és leküzdését és ezáltal hozzájárulhatnának az érintett sportág integritásának és eladhatóságának biztosításához. A szerződések ugyanis lehetővé tehetik az érintett mérkőzésekre, versenyekre érkező fogadási ajánlatok könnyebb és átláthatóbb ellenőrzését, a szerződő – és egyébként ezzel összefüggésben leginkább érintett – felek, a sportszövetség és az online szerencsejáték-szolgáltató közötti kommunikáció megkönnyítését és a gyanús fogadások megelőzését vagy felderítését. Másrészt a sportszövetségek mérkőzéseinek, versenyeinek megfelelő minőségű online közvetítésével összekapcsolt valós idejű fogadási lehetőségek együttes kínálata szintén további bevételi lehetőségeket jelenthetne a hazai sportágak számára (pl. az MLSZ TV-n keresztül). Harmadrészt az online sportfogadási jogok engedélyezése közvetlen, kereskedelmi jellegű bevételt generálhatna a sportszövetségek részére a Sporttörvény szerint a játékadóból nyújtandó közvetett támogatás mellett.[4] A kereskedelmi jellegű bevételek fő előnye a közvetett, törvényben előírt támogatással szemben az, hogy azokat az elsősorban érintett, vállalkozásoknak minősülő labdarúgó klubok saját bevételükként bármilyen módon felhasználhatják, míg a játékadóból nyújtott közvetett támogatás az EU-s állami támogatásra vonatkozó szabályok figyelembe vételével adott esetben tiltott állami támogatásnak minősülhet.

Az online sportfogadások engedélyezésére irányuló szerződések és a versenyjog

Amennyiben az érintett jogtulajdonos sportszövetség és az online szerencsejáték-szolgáltató a Sporttörvény fentebb bemutatott előírásai alapján szerződést kötnek egymással, az ilyen szerződések megkötésekor a feleknek az érdemes figyelembe venniük a versenyjogi előírásokat is. Mivel az online sportfogadási jog jogtulajdonosa a sportszövetség, az ilyen jogok értékesítése nem tekinthető kollektív értékesítésnek, így a horizontális versenykorlátozás – azaz a sportszövetség tagságát alkotó sportszervezetek megállapodása – nagy valószínűséggel nem jöhet szóba. Mindazonáltal az online szerencsejáték-szolgáltatókkal kötendő esetleges exkluzív jellegű vertikális megállapodások – ellentétben a sportközvetítési jogok értékesítésével – adott esetben nem mentesíthető versenykorlátozó megállapodásnak minősülhetnek. Továbbá mivel az érintett sportszövetség az adott sportág vonatkozásában egyedül, kizárólagosan rendelkezik a közvetítési jogokkal, nem zárható ki, hogy az online sportfogadási jogok releváns piacán gazdasági erőfölénye állapítható meg. Ebből következően elméletileg az is megtörténhet, hogy a sportszövetségek erőfölényükkel visszaélnek az online szerencsejáték-szolgáltatókkal szemben.

(A bejegyzés az általam írt, az EU részére készülő tanulmány Magyarországra vonatkozó részében foglaltakon, a kapcsolódó EU workshopon általam előadottakon, továbbá a hamarosan megjelenő “Sportjog” tankönyv kéziratában írtakon alapul.)

____________________

Lábjegyzetek:

[1] A versenyszervezési jog és az (online) sportfogadási jog sui generis, vagyoni értékű jogként való elismerése a legújabb jogfejlődés eredménye. Az Európai Unióban hazánk mellett csak a franciaországi szabályozás rendelkezik hasonló módon a sportfogadási jogról. A francia Sports Code L333-1, L333-1-1 és L333-1-2 szakaszai szerint a sportszövetségek és a sportesemények szervezői jogosultak az általuk szervezett sportversenyek vagy sportverseny-sorozatok sportfogadási jogainak értékesítésére, tehát a versenyszervezési jog magában foglalja a sportszövetségek (versenyszervezők) jogosultságát a sportfogadások szervezésének engedélyezésére. Mindazonáltal sportfogadások szervezése csak olyan szerencsejáték-szolgáltatók részére engedélyezhető, amelyek működését az illetékes francia szabályozó hatóság (ARJEL) engedélyezte. Az előírásokkal egybecseng a kapcsolódó francia ítélkezési gyakorlat is, mely szerint minden olyan gazdasági tevékenység, amely nem létezne a sportesemény nélkül az érintett sportesemény értékesítési jogát képezi, azaz – többek között – magában foglalja a sportfogadási tevékenységet (Federation Francaise de Tennis vs. Unibet). Az ARJEL beszámolója szerint a jogtulajdonos sportszövetségek évről-évre növekvő bevétel könyvelhetnek el a sportfogadási jogok engedélyezéséből.(ARJEL 2011 report of the online gambling market in France).

[2] A külföldi szerencsejáték-szervezők érvelése szerint – elsősorban figyelemmel az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglalt szolgáltatásnyújtás alapszabadságára – a jelenlegi hazai távszerencsejáték-szabályozás aránytalanul korlátozó jellegű és ezért az említett EU-s előírásokba ütközik.

[3] 2012. márciusában George F. Hemingway levélben több szerencsejáték-szolgáltatót is megkeresett arra hivatkozással, hogy az első osztályú labdarúgó klubok részesülni kívánnak a szerencsejáték-szolgáltatók által a labdarúgó klubok mérkőzéseihez kapcsolódóan generált fogadási bevételekből. Miután azonban a megkeresésekre válaszok nem érkeztek, további lépések nem történetek az ügyben. Megjegyzendő, hogy érvelésükben az NB 1-es klubok jogalapként nem a Sporttörvény által akkor már több hónapja biztosított jogalapra (az online sportfogadások engedélyezésére) hivatkoztak, hanem arra, hogy álláspontjuk szerint egy sporteseményre adott fogadási – tehát nemcsak az online – ajánlatot szintén vagyoni értékű jogként kellene elismerni.

[4] A Sporttörvény szerint a sorsolásos szerencsejátékok játékadójának tizenkét százalékát, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékát, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját a sport – a sportfogadás (TOTÓ) játékadója tekintetében a labdarúgás – támogatására kell felhasználni.

____________________________________________________________________________

The English version of the above article was published on my blog on 1 July 2013.  The article (i) gives an overview of the legal background on licensing of online sports betting rights in Hungary; (ii) describes the current situation relating to this right; and (iii) provides suggestions to be considered and implemented in the future. The post is accessible here. For more information please contact me: peter.rippel.szabo@gmail.com.

Licensing of online sports betting rights to football in Hungary

This post (i) gives an overview of the legal background on licensing of online sports betting rights in Hungary; (ii) describes the current situation relating to this right; and (iii) provides suggestions to be considered and implemented in the future.

Licensing of online betting rights under the Sports Act

As of 1 January 2012 the Hungarian Sports Act recognizes the so called event right. This includes the rights relating to (i) the announcement, organization and conducting of football championships, and (ii) the matches of the Hungarian national team. Licensing of online betting rights is expressly named by the Sports Act as part of the event right. The owner of these rights are the sports associations, i.e. the Hungarian Football Federation (in Hungarian: “Magyar Labdarúgó Szövetség”, hereinafter: “MLSZ“). [1]

Related provisions of the Gambling Act

Under the recently amended Hungarian Gambling Act online, real time betting platform may be operated by Szerencsejáték Zrt, the stated-owned gambling operator, and by any operators in Hungary, if they conclude concession agreements and satisfy the statutory criteria. However, Szerencsejáték Zrt is the only operator which is duly licensed to organize remote betting in Hungary at the moment, its online platform went live on 21 May 2013. Nonetheless many foreign operators operate platforms in the Hungarian language and there are also domestic football matches in their offers.

Current situation

MLSZ, despite previous efforts of clubs, does not receive any compensation for its matches which are included in the betting offers of online operators. For the time being this situation could be satisfying for the clubs as the pure fact of being included in the online betting offers is in itself beneficial for clubs since this leads to additional commercial appearance.

Future outlook and suggestions

With the potential appearance of licensed competitors to Szerencsejáték Zrt on the market MLSZ could be in the position to enter into licensing agreements with domestic operators. [2]

 • MLSZ, when concluding related agreements, should also be aware of complying with competition law. Because MLSZ is the holder of online betting rights, the licensing of these rights would likely not be regarded joint exploitation. However exclusive agreements with operators may infringe competition law and, in contrast to the collective exploitation of broadcasting rights, justification of such agreements can prove difficult. Additionally, MLSZ is the only market player which holds the online betting rights to professional football in the territory of Hungary and thus, at least in theory, MLSZ could abuse its dominant market position towards online betting operators.
 • Such agreements could also give MLSZ the capacity to control the conditions under which online betting is operated and thereby avoid or reduce the risk of fraud. This could also raise more focused awareness concerning integrity issues. [3]
 • Online streaming through MLSZ’s YouTube channel could also be linked up with operators betting offers for domestic matches to provide quality online, real time betting possibilities. This could also increase MLSZ’s revenue.

_________________________

[1] Recognition of the event right is similar to the provisions of the French Sports Code on the right of organizers to exploit sporting events (Art L333-1-1 and L333-1-2).

[2] This would mean an additional direct revenue stream for MLSZ to the already existing indirect statutory contributions from betting. Namely, the Sports Act sets out that (i) 12 % of gaming tax of draw gambling games and 50 % of gaming tax of fixed odds betting must be spent for supporting of sport across all disciplines; (ii) whereas the gaming tax of pari-mutuel sports betting ‘TOTÓ’ must exclusively be spent for football. The main advantage of licensing agreements with online operators would be that the income generated through such agreements could exclusively be spent for professional football since the statutory contributions may constitute state aid if those revenues are provided to professional clubs.

[3] At the moment there is a major match fixing inquiry carried out by the Hungarian authorities against Tan Seet Eng (“Dan Tan”) and 44 Hungarian citizens because of alleged manipulation of 32 domestic and international matches, including eleven Hungarian first division encounters.

Milyen egy EU sportjogi szakértői workshop? / About an EU expert workshop on sports law

[Please scroll down for the English version]

2013. június 10-én a holland T.M.C. Asser Intsituut meghívására egy EU-s szakértői workshopon vehettem részt. A workshop [“Betting-originated funding of (grassroots) sport”] célja az Európai Bizottság által kiírt sportszervezők jogaival foglalkozó tanulmány [“Study on sports organizers’ rights in the EU”] megfelelő elkészítésének elősegítése volt.  Elutazásom előtt igyekezetem alaposan tájékozódni, hogy milyen is egy ilyen esemény, hogyan folyik le és mire érdemes számítani. Visszatekintve már elmondhatom, hogy a workshop nemhogy teljesítette, hanem meg is haladta az elvárásaimat. Tehát hogyan is néz ki egy EU szakértői workshop?

Háttér

A fentebb említett EU-s tanulmány három fő területre koncentrál: a közvetítési, marketing és fogadási jogok értékesítésére, jogi hátterére és az ezekhez kapcsolódó gyakorlati tapasztalatokra a 27 tagállamban és Horvátországban. Az Európai Bizottság részére novemberre elkészülő tanulmányban kiemelt hangsúlyt kapnak a sportfogadások, így elsősorban azok jogi-szabályozási háttere, gyakorlati hatásai, az abból származó bevételek elosztása, felhasználása és a sportfogadási korrupció leküzdése.

A workshop

A Chatham House Rule szerint zajlott workshopon jelen volt a tanulmány kutatócsapata, ill. francia, német, brit és holland szakértők, így ügyvédek, jogtanácsosok, intézményi és egyéb érdek-képviseleti szövetségek képviselői, azaz összesen mintegy 20 személy. A workshop két részből állt. Az első részben a sportfogadási jog mint vagyoni értékű sui generis vagy tulajdonjogi jellegű jog elismerésének jogalkotói hátteréről és gyakorlatba való átültetésének francia és magyar tapasztalatairól volt szó. A workshop második része pedig a sportfogadásból származó bevételek sportba történő visszacsatornázásának lehetőségeit vitatta meg. A workshop mindkét ülését a chairman vezette, aki témakörök felvetésével az egyes szakértőket szólította meg, akik röviden ismertették tapasztalataikat. Az elhangzottakhoz a jelenlévők a chairman “engedélye” alapján szólhattak hozzá.

A magyar jogi szabályozás az online sportfogadási jognak, mint a versenyszervezési jog részét képező és a sportszövetségeket megillető vagyoni értékű jognak az elismerésével különlegesnek számít az EU-ban. A workshopon magyarországi szakértőként e jognak a jogalkotási hátteréről és gyakorlati hatásairól számoltam be, ill. a résztvevők részére egy rövid memorandumom is körbeküldésre került a workshopot megelőző napokban.

Fentiek mellett az esemény – hasonlóan az összes ilyen jellegű rendezvényhez – kitűnő lehetőséget kínált személyes szakmai beszélgetésekre. Így többek között lehetőségem volt szót váltani a francia LFP jogi igazgatójával, az angol Premier League európai kapcsolatokért felelős vezetőjével, a brit lóverseny-fogadási hatóság jogtanácsosával, továbbá elismert, sportjoggal foglalkozó ügyvédekkel, kutatókkal és jogi tanácsadókkal. Kifejezetten örültem, hogy személyesen is megismerhettem az EU-s tanulmány kutatócsoportjának vezetőjét, akivel a tanulmány elkészítése során már majdnem egy éve kapcsolatban állok. A workshop végül egy kellemes hangulatú vacsorával zárult, ahol a résztvevők már teljesen informális keretek között és többnyire már kevésbé szakmai dolgokról oszthatták meg tapasztalataikat, gondolataikat egymással.

Az Európai Bizottság számára készülő tanulmányról ezen a linken, míg a francia szabályozásról itt lehet olvasni. Kérés esetén szívesen rendelkezésre bocsátom a témában egy konferencián korábban tartott előadásom slide-jait, ill. – az erre lehetőséget biztosító keretek között – bővebb felvilágosítással is szolgálhatok a tanulmányról és a workshopról is (email: peter.rippel.szabo@gmail.com).

____________________________________________________________________________

As an expert I attended the EU expert workshop on “Betting-originated funding of (grassroots) sport” at the T.M.C. Asser Instituut in The Hague on 10 June 2013. Goal of the workshop was to further the better understanding of the concept “betting right” introduced in a few EU Member States. The event was organized in the framework of the “Study on sports organizers’ rights in the EU“.

The workshop was divided into two main parts: 1. the recognition of “betting right”, 2. statutory contributions from betting operators to sport. In addition to the current French system on sports betting, the audience was also keen on learning more about the Hungarian background regarding the inclusion of the betting right in the sports act and its practical implications. I addressed the key points during the workshop and also circulated a short memorandum among participants. The event was followed by a dinner which offered good opportunity to further informal discussions.

If you would like to learn more on this workshop or the recognition of betting right in Hungary please do not hesitate to contact me (email: peter.rippel.szabo@gmail.com). Please note that the workshop was held under the Chatham House Rule and most of the information is confidential.